System ALBIT FKP w jednostkach Prokuratury

Albit Software Sp. z o.o.  wdrożyła i na bieżąco utrzymuje autorski system FKP w około 70 % Prokuratur na terenie całego kraju.

 

Informacje o projekcie

System FKP jest autorskim projektem Albit Software Sp. z o.o. Możemy go zaliczyć do klasy modułowych systemów informatycznych. Składa się z kilkunastu niezależnych od siebie aplikacji, które w połączeniu ze sobą utworzyć mogą system FKP. Każdy moduł posiada konfigurację, która umożliwia mu pracę jako pojedyncza i niezależna aplikacja. Dodanie kolejnej aplikacji umożliwia już wymianę informacji w trybie rzeczywistym. Dostosowany do aktualnych przepisów i zmian, jakie z nich wynikają, jest pełnowartościowym narzędziem do obsługi budżetu zadaniowego. Umożliwia kompleksową obsługę kadrowo – płacową. Daję możliwość tworzenia i generowania sprawozdań. Umożliwia wymianę z innymi, zewnętrznymi systemami – Płatnik, VideoTel, Trezor i inne. Celem systemu FKP jest jednokrotne wprowadzenie danych, które później są wykorzystywane i przetwarzane w funkcyjnych modułach. Atutem systemu jest zmaksymalizowana automatyzacja procesów do zarządzania wprowadzoną informacją, możliwość generowania gotowych dokumentów i druków rozliczeniowych, wielowymiarowe raportowanie danych, możliwość wymiany informacji z systemami zewnętrznymi.

 

Główne cele biznesowe

 

Głównym celem projektu jest dostarczenie Systemu realizującego wszystkie procesy finansowo – kadrowo – płacowe, w skład którego wchodzą poniższe moduły:

FK – moduł, który służy do rejestracji dokumentów księgowych – Księga Główna wraz z analitykami.

Kadry i Płace – dwa moduły służące do ewidencji kartotek osobowych pracowników. Możliwość rejestrowania danych mających wpływ na przebieg zatrudnienia. Rejestracja danych o nieobecnościach, rozliczanie urlopów, roczne karty nieobecności, rozliczenie czasu pracy, generowanie list wynagrodzeń, ewidencja umów zleceń i o dzieło oraz inne dane. Moduł daje możliwość generowania sprawozdań, dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do zus oraz przelewów.

Sprawozdawczość – moduł odpowiedzialny za tworzenie, ewidencję sprawozdań

KŚT – księga środków trwałych dotyczy ewidencjonowania środków trwałych przedsiębiorstwa z możliwością liczenia umorzeń. Moduł ten obsługuje również pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz magazyn.

Pożyczki socjalne ZFŚS – umożliwia ewidencję świadczeń socjalnych pracowników, wykorzystuje dane pracowników zawarte w systemie Kadry, Płace

PZ – moduł służy do planowania budżetu z tytułu wynagrodzeń pracowników na podstawie zawartych umów i danych płacowych w modułach Kadry, Płace.

Archiwum – program, który umożliwia ewidencję archiwum z podziałem na akta i teczki.

Biegli – program umożliwia rozliczenie biegłych, ławników, tłumaczy, adwokatów …

Depozyty – moduł umożliwiający rejestrację wpłat, zwrotów, dłużników. Umożliwia generowanie odpowiednich raportów, zestawień i dokumentów.

Dochody – służy do ewidencji wpisów do Rejestru Dochodów Budżetowych, daje możliwość rejestracji bilansów otwarcia i zamknięcia, drukowanie zawiadomień, wylicza salda z różnych okresów do sprawozdań. Użytkownika posiada możliwość drukowania całych ksiąg.

Kasa – moduł umożliwia komputerową rejestrację wpłat i wypłat w kasie. Program przeznaczony do kompleksowej obsługi kasy, tworzenia różnych typów dokumentów, kwitariuszy, KP, KW, raportów kasowych, wykorzystania kodów kreskowych.

 

Korzyści biznesowe dla klienta

Wdrożenie Systemu FKP autorstwa firmy Albit Software Sp. z o.o. zapewnia klientowi realizację wszystkich procesów finansowo – kadrowo – płacowych. Doświadczeni specjaliści zapewniają:

  • bieżące wsparcie użytkowników
  • ciągły rozwój Systemu
  • szkolenia dla aktualnych i nowych użytkowników
  • serwis zdalny oraz w siedzibie Klienta

 

Unikalne cechy projektu

Projekt wdrożenia systemu finansowo – kadrowo – płacowego w jednostkach Prokuratury autorstwa Albit Software Sp. z o.o., charakteryzuje się:

  • pełnym dostosowaniem do wymogów jednostek Prokuratury
  • pełną integracją w obrębie modułów wewnętrznych Systemu
  • możliwością dostosowania i parametryzacji zgodnie z wymogami Klienta
  • niezawodnością pracy
Ostatnia aktualizacja: 2014-09-09