Zintegrowany System Finansowo – Kadrowo – Płacowy

System FKP jest naszym rozwiązaniem autorskim, które można zaliczyć do klasy modułowych systemów informatycznych. Rozwiązanie składa się z  kilkunastu niezależnych modułów, skonfigurowanych w sposób umożliwiający im pracę jako pojedyncze i niezależne aplikacje.

W połączeniu ze sobą moduły utworzą kompletny system FKP.

FKP został dostosowany do aktualnych przepisów i zmian, jakie z nich wynikają. Jest pełnowartościowym narzędziem do obsługi budżetu zadaniowego, umożliwiając kompleksową obsługę kadrowo – płacową.

Funkcjonalność systemu

System w sposób automatyczny pozwala na:

 • zarządzania wprowadzoną informacją, możliwość - raz wprowadzone dane mogą być wykorzystywane i przetwarzane w modułach funkcyjnych;
 • wymianę danych z innymi, zewnętrznymi systemami (np. Płatnik, VideoTel, Trezor i inne);
 • generowania gotowych dokumentów i druków rozliczeniowych,
 • tworzenia i generowania sprawozdań;
 • wielowymiarowe raportowanie danych,
 • połączenie kolejnych aplikacji umożliwia wymianę informacji w trybie rzeczywistym.

 

Podstawowe moduły

FK – moduł, służący do rejestracji dokumentów księgowych – Księga Główna wraz z analitykami.

Kadry i Płace – dwa moduły do ewidencji kartotek osobowych pracowników:

 • możliwość rejestrowania danych mających wpływ na przebieg zatrudnienia;
 • rejestracja danych o nieobecnościach, rozliczanie urlopów, roczne karty nieobecności, rozliczenie czasu pracy, generowanie list wynagrodzeń, ewidencja umów zleceń i o dzieło oraz inne dane;
 • generowanie sprawozdań, dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS oraz przelewów.

Sprawozdawczość – moduł odpowiedzialny za tworzenie, ewidencję sprawozdań.

KŚT – księga środków trwałych dotyczy ewidencjonowania środków trwałych przedsiębiorstwa z możliwością liczenia umorzeń. Moduł obsługuje także pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz magazyn.

Pożyczki socjalne ZFŚS – umożliwia ewidencję świadczeń socjalnych pracowników, wykorzystuje dane pracowników zawarte w systemie Kadry, Płace.

 

PZ – moduł planowania budżetu z tytułu wynagrodzeń pracowników na podstawie umów i danych płacowych,  pochodzących z modułów Kadry, Płace.

Archiwum – umożliwia ewidencję archiwum z podziałem na akta i teczki.

Biegli –umożliwia rozliczenie biegłych, ławników, tłumaczy, adwokatów, itp.

Depozyty –umożliwia rejestrację wpłat, zwrotów, dłużników, generowanie odpowiednich raportów, zestawień i dokumentów.

Dochody – zawiera ewidencję wpisów do Rejestru Dochodów Budżetowych, umożliwia rejestrację bilansów otwarcia i zamknięcia, drukowanie zawiadomień, wylicza salda z różnych okresów do sprawozdań; umożliwia drukowania całych ksiąg.

Kasa –rejestracja wpłat i wypłat w kasie; moduł przeznaczony do kompleksowej obsługi kasy, tworzenia różnych typów dokumentów, kwitariuszy, KP, KW, raportów kasowych, wykorzystania kodów kreskowych.

Dla kogo jesteśmy?

System FKP dedykowany jest dla jednostek sektora publicznego, w szczególności dla:

 • Sądów
 • Jednostek Policji
 • Jednostek Prokuratury
 • Zakładów poprawczych
 • Schronisk dla nieletnich