Nie masz autoryzacji by zobaczyć ten zasób.
Musisz się zalogować.
Ulubione
Dodaj serwis do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako startową
 
PZ zmiany Drukuj E-mail
czwartek, 31 maj 2007

Planowanie budżetu -  zmiany

Wersja 1.021t [2016.08.31]
- dodano opcję ustawienia haseł, dostępne z poziomu:"Ustawienia/Ustawienia programu/Ustawienia haseł".
- rozszerzono login oraz hasło użytkownika do maksymalnie 30 znaków.

Wersja 1.021s [2016.05.17]
- poprawa zmieniania hasła po wygaśnięciu, zablokowano dopisywanie dodatkowych opcji.

Wersja 1.021r [2013.05.13]
- dostosowanie sposobu wyliczenia dodatku premii do możliwych ustawień w systemie Kadry.
- poprawiono błąd zgłoszony przez użytkowników w trakcie generowania wydruku profilu osoby.

Wersja 1.021p [2012.07.05]
- na wydruku szczegółów schematu zastąpiono słowa "Sąd Okręgowy/Rejonowy" słowem "Jednostka". 

Wersja 1.021o [2012.02.29]
      -  dodano możliwość zdefiniowania stałych składników wynagrodzenia. W trakcie generowania danych dla kolejnego miesiąca w bieżącym zarządzaniu podczas aktualizowania danych w związku ze zmianami wartości wynagrodzeń w programie Kadry/Płace parametry do wyliczenia składnika ustawionego jako stały  zostaną niezmienione.

Wersja 1.021n [2012.01.12]
      -  poprawiono wyliczenie dodatku numer 5 dla którego nie jest zdefiniowany sposób wyliczenia w kadrach

Wersja 1.021m [2012.01.09]
      -  dodano możliwość wyliczenia dodatku specjalnego na podstawie zasadniczego, stanowiskowego oraz funkcyjnego

Wersja 1.021l [2011.09.09]
      - dodano zestawienie według stanowisk. Zestawienie dostępne z poziomu 'Planowanie budżetu/Zestawienia/Wg. stanowisk' oraz w bieżącym zarządzaniu i zaangażowaniu funduszy z analogicznej ścieżki.
     - dodano ustawienie stawek awansowych dla starszych referendarzy, opcja dostępna  z poziomu 'Definicje/Stawki awansowe/Straszy referendarz'.
     - dodano przenoszenie limitów: wynagrodzeń, etatów z poprzedniego miesiąca w opcji zaangażowania funduszy oraz bieżącego zarządzania.
     - umożliwiono export składników dodatkowych z arkusza weryfikacyjnego w trakcie exportu bezpośrednio z bazy danych

Wersja 1.021k [2011.05.18]
      -  wyłączona z wartości w kolumnie "Razem", wartości z kolumn "ZUS Pracodawca" oraz "Fundusz pracowniczy".
     -  umożliwiono import dodatkowych składników z arkusza weryfikacyjnego przy imporcie bezpośrednio z bazy danych.

Wersja 1.021j [2011.04.20]
      -  poprawiono zestawienie według schematów.

Wersja 1.021i [2011.03.31]
      -  poprawiono wydruk szczegółów.

Wersja 1.021h [2011.03.23]
      -  poprawiono wydruk zestawienia wg. Schematów z danymi z arkusza weryfikacyjnego.

Wersja 1.021g [2011.03.10]
      -  poprawiono wyliczanie nadwyżki/brak na arkuszu weryfikacyjnym po wprowadzeniu dodatkowych składników
     -  na oknie bieżącego zarządzania/ zaangażowania funduszy do wartości w poszczególnych kolumnach brane są pod uwagę dodatki z arkusza weryfikacyjnego.

Wersja 1.021f [2011.03.03]
      -  dodano dodatkowe składniki na arkuszu weryfikacyjnym. Definicja dostępna z poziomu 'Definicje/dodatkowe składniki na arkuszu'
     -  umożliwiono eksport/import arkuszy weryfikacyjnych za pomocą plików

Wersja 1.021e [2011.02.24]
      -  rozszerzono mnożnik dodatku funkcyjnego, dodatku stanowiskowego oraz etat do trzech miejsc po przecinku

Wersja 1.021d [2011.02.09]
      - zmieniono sposób pobierania danych z list płac najpierw dane pobierane po identyfikatorze osoby a w przypadku braku identyfikatora
                   dane pobierane są po numerze NIP.
     - poprawiono pobieranie danych dla osób posiadających dwie umowy.

Wersja 1.021b [2011.02.02]
      - poprawiono generowanie nowych danych na wybrany miesiąc w zaangażowaniu funduszy oraz w bieżącym zarządzaniu w przypadku,
                   gdy w schemacie umieszczony jest wakat.

Wersja 1.021a [2011.01.27]
      - poprawiono doliczenie dodatków określonych kwotowo do wylicenia gratyfikacji.
    
Wersja 1.021 [2011.01.26]
      - poprawiono pobieranie dodatków określonych w programie Kadry jako dodatki wpisywane kwotowo.
     - poprawiono wydruki tak, by nazwisko oraz imię mieściły się w kolumnie.
     - ustawiono sortowanie jednostek po symbolu i nazwie.

Wersja 1.020 [2011.01.04]
      - dodano w bieżącym zarządzaniu oraz zaangażowaniu funduszy na głównym oknie kolumny „Suma”,”Nadwyżka/Brak” oraz ”Różnica lim. Wyn.”.
Pierwsza z dodanych kolumn zawiera informację o łącznej kwocie w wybranym schemacie, druga kolumna określa różnicę pomiędzy limitem wynagrodzenia
zapisanym w arkuszu weryfikacyjnym a wartością z kolumny „Suma”, natomiast trzecia określa nadwyżkę bądź brak środków w porównaniu z miesiącem poprzednim
    -  dodano na arkuszu weryfikacyjnym pole określające różnicę pomiędzy   limitem wynagrodzenia a łączną kwotą w schemacie    
    - dodano wydruk zestawienia miesięcy dostępne z poziomu „Zaangażowanie funduszy/Zestawienia/Zestawienie miesięcy” dla zaangażowania funduszy
oraz „Bieżące zarządzanie/Zestawienia/Zestawienie miesięcy” dla bieżącego zarządzania  

Wersja 1.019 [2010.12.03]
      - dodano liczenie wynagrodzenia zasadniczego dla starszego referendarza
     - dodano możliwość zdefiniowania hierarchii kadrowej oraz płacowej

Wersja 1.018a [2010.10.05]
      - uwzględniono ustawienie braku składnika „zus_płatnik”, „fundusz pracy” w definicji schematu

Wersja 1.018 [2010.09.15]
     - dodano możliwość wyboru dodatkowych składników, wybór składników           
        dla wybranego schematu z poziomu 'Definicja                     
        schematów\Składniki z list Płac oraz dodatkowe'.  
     - dodano możliwość zaplanowania składek ZUS oraz składki FP               
        płaconych przez pracodawcę. Zaznaczenie by dla schematu             
        wyliczać powyższe składki dostępne z poziomu jak dla                 
        składników dodatkowych.

Wersja 1.017 [2009.06.03]
      - dodano wyświetlenie wersji schematów
      - W przypadku planowania wynagrodzenia osób posiadających dwie         
        umowy z tą samą hierarchią kadrową kwoty zostaną zsumowane.

Wersja 1.016b [2009.08.24]
      - dodano funkcję serwisową

Wersja 1.016a [2009.06.03]
      - dodano wyświetlenie wersji schematów
      - W przypadku planowania wynagrodzenia osób posiadających
         dwie umowy z tą samą hierarchią kadrową kwoty zostaną zsumowane.

Wersja 1.016 [2009.05.28]
     - zmieniono sposób generowania zestawień. W wersji 1.016
           zestawienia generowane są dla maksymalnej wersji danego
           schematu dla wybranej jednostki.
     - dodano uprawnienie dla użytkownika dla połączenia zdalnego
     - dodano możliwość zdalnego ustawienia wymaganej zgody odblokowania  
        schematów('Planowanie budżetu\Połączenia zdalne\Odblokowanie
        schematów' przycisk 'Ustaw wymagana zgoda odblokowania schematów')
     - udostępniono dodanie wakatu dla zaangażowania funduszy lub bieżącego zarządzania
     - dodano rok na oknie oraz wydruku arkusza weryfikacyjnego

wersja 1.015
 - dodano wydruk symulacji bez zmian danych w schemacie(na okienku zmian danych do symulacji przycisk 'wydruk bez zapisania zmian danych os.')
      - umożliwiono wydruk zestawienia według schematów dla wybranych miesięcy
     - dodano zestawienie 'Rozliczenie funduszu wynagrodzeń' do zaangażowania funduszy oraz bieżącego zarządzania( dostępne z poziomu np. 'Zaangażowanie funduszy\Zestawienia\Rozliczenie funduszu wynagrodzeń')
     - poprawiono wyliczenie procentu stażu dla wyliczania wysługi z Płac    
     - umożliwiono wydruk widoku szczegółów dla wybranego zakresu miesięcy
     - dodano zestawienie obejmujące skutek finansowy zmiany mnożnika w poszczególnych składnikach. Zestawienie dostępne z poziomu 'Planowanie budżetu\Zestawienia\Zmiana mnożnika'.
     - poprawiono zestawienie 'Skutki zmian wynagrodzenia sędziów'- poprawne wyświetlanie wielokrotności kwoty bazowej
     - dodano zestawienie 'Zmiana mnożnika'

Wersja 1.014 [2009.04.20]  
       -  dodano podział stawek awansowych: Stawki awansowe dla sędziego sądu rejonowego, okręgowego, apelacyjnego.
          Definicja nowych stawek dostępna z poziomu: 'Definicje/Stawki awansowe'  
       -  umożliwiono zapis osób, nie występujących w schemacie a występujących na listach płac dla zadanego miesiąca
          dla zaangażowania funduszy albo bieżącego zarządzania.

Wersja 1.014 [2009.04.15]  
    - dodano automatyczne wpisywanie osób do schematu, które występują na listach płac dla zadanej
 hierarchii płacowej a nie umieszczonych w schemacie.

Wersja 1.013 [2009.03.20]  
     - dodano możliwość ustawienia dostępu do wybranych jednostek dla     wybranego użytkownika. (Ustawienia\Użytkownicy\Uprawnienia do     jednostek)

Wersja 1.012 [2009.02.23]
      - dodano nowe ustawienie dostępne z poziomu Ustawienia/Ustawienia            programu/Ustawienia Zaangażowania funduszy oraz bieżącego
    zarządzania', umożliwiające pobieranie danych z list płac za   wybrany     kwartał. Ustawienie to możliwe jest dla poszczególnych lat.  W przypadku     już utworzonych schematów, ustawienie to przyjmie wartość     'Miesięczne',dla lat w których te schematy zostały utworzone. Zmiana     ustawienia możliwa będzie dopiero po usunięciu wykonanych     schematów.
    - analogicznie do programu 'Kadry' dodano ustawienie dotyczące
    sposobu zaokrąglania wynagrodzenia zasadniczego. Ustawienie to     dostępne jest z poziomu 'Ustawienia\Ustawienia programu\Ustawienia     ogólne'.
      - dodano możliwość aktualizacji nazw składników z list  płac(przycisk      'akt. Nazw' na oknie składników z list płac dla  wybranego schematu).  

Wersja 1.011 [2009.01.27]
      - dodano możliwość exportu danych pogrupowanych według stanowisk,       dostęp z poziomu „Planowanie budżetu/Export danych/Wg stanowisk”.      Przed uruchomieniem exportu proszę uruchomić plik „dyn mem     size.reg”, który znajduje się w katalogu roboczym programu PZ.
      - dodano możliwość zaaktualizowania danych danymi pobieranymi z             umowy dla miesięcy następujących po miesiącu dla którego               pobierane są dane z list płac
      - dodano możliwość jednoczesnego zaznaczania wszystkich                składników wchodzących w skład schematu
      - dodano możliwość ukrycia kolumn na oknie szczegółów oraz          profilu, w których nie     występują wartości dodatnie
    
Wersja 1.010b [2009.01.07]
      - zmieniono rozmiar okna „Zaangażowania funduszy” oraz       „Bieżącego zarządzania”     
Wersja 1.010a [2008.12.03]
      - zmieniono układ menu
     - w Zaangażowaniu funduszy oraz w Bieżącym zarządzaniu dane z list    płac pobierane są względem roku oraz miesiąca podatkowego

Wersja 1.010 [2008.10.27]
        - w ustawieniach programu dodano opcję "Wymagana zgoda odblokowania".
          Ustawienie na "Tak" powoduje brak możliwości tworzenia nowej wersji
          schematu do czasu uzyskania zgody na taką operację.
        - w "menu Planowanie budżetu" dodano zatwierdzanie schematów
        równoznaczne z blokowaniem ich do edycji
        - w "menu Połączenia zdalne" dodano możliwość zdalnego odblokowania
        schematów  
- dodano wydruk w "menu Zestawienia"
    - ‘Wg. schematów ', opcja ta umożliwia sporządzenie zestawienia
         dla wybranych schematów(nie tylko jednego).
            - 'Nagrody jubileuszowe i odprawy'
            - 'Wg. zadań'
      - poprawiono wydruk zestawienia "Zmiana stawki awansowej", dodano
  podliczenie ilości osób oraz podliczenie wartości dla poszczególnych
  stawek awansowych  
      - zestawienie "skutki zmian wynagrodzeń sędziów" zmieniono na
       zestawienie "skutki zmian wynagrodzeń sędziów do wer. 1.009k",
       natomiast w dotychczasowym zestawieniu "skutki zmian
       wynagrodzeń" zmieniono sposób pobierania danych do zestawienia,
       uwzględniono typ grupy dla hierarchii z programu "Kadry"   
     - na oknie "Profil"
      - dodano wyświetlenie z możliwością edycji daty od kiedy liczymy
        stawkę awansową dla wybranej osoby
    - dodano możliwość drukowania wybranych miesięcy
    - wyświetlono dane dla miesiąca- grudzień roku poprzedniego w
        stosunku do roku planowanego
- przy dodawaniu wakatu dodano możliwość ustawienia od kiedy liczymy
  stawkę awansową
- dodano możliwość wpisania domyślnych zadań
- dodano okno umożliwiające wpisania danych właściciela programu oraz
  zaznaczenia, które z tych danych będą umieszczane na wydrukach
- w definicji schematów
    - umożliwiono dodanie składników z list płac oraz wyświetlenia
        wszystkich składników wchodzących w skład danego schematu
    - wprowadzono ustalenie hierarchii płacowej dla zadanego
        schematu
    - umożliwiono przypisanie stawek awansowych dla zadanego
        schematu
- w "menu Definicje,stawki awansowe" dodano możliwość definicji stawek
  podstawowych oraz stawek dla referendarzy
      - w "menu definicje" dodano definicje jednostek wraz z
        definiowaniem schematów dla zadanego roku, dla wybranej
        jednostki
      - dodano możliwość przeniesienia sporządzonych schematów (nagłówków)  
       do wybranego roku
      - dodano nową funkcjonalność pod nazwą "Bieżące zarządzanie"
  umożliwiajacą pobranie danych z list płac z zadanego miesiąca
      - dodano nową funkcjonalność pod nazwą "Zaangażowanie funduszy"
  umożliwiajacą pobranie danych z list płac z zadanego miesiąca
      - zmieniono wykorzystanie znacznika "jednostka własna", znacznik
        ten wskazuje, która/e jednostka/i będzie/będą widoczne w
        dodanych funkcjonalnościach "Zaangażowanie funduszy" oraz
        "Bieżące zarządzanie"
      - dodano możliwość edycji stawek awansowych dla zadanego rodzaju
  schematu dla danego numeru oraz roku

Wersja 1.009k [2008.06.24]
- poprawiono zliczanie etatów z symulatora w zestawieniach
- dodano możliwość drukowania zmian w programie

Wersja 1.009j [2008.06.23]
- zmieniono sposób importowania danych z bazy

Wersja 1.009i [2008.06.18]
    - dodano wydruk w "menu zestawienia 'Wg. schematów- od daty, do daty'"
- poprawiono w zestawieniu "Skutki zmian wynagrodzenia sędziów"
  wyliczenie liczby osób dla poszczególnych stawek
  "stan na dzień 01.01.2009 i 31.12.2009"


Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 06 wrzesień 2016 )
< Poprzedni   Następny >
 
Najnowsze zmiany
Data i czas
INFO

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona korzysta z cookies i pochodnych technologii. Używanie witryny bez zmiany dotyczących ich ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzaniu.

Zawsze jednak możesz zmienić te ustawienia. 

Chrome - Ustawienia

Firefox   - Ustawienia

Internet Explorer 8  - Ustawienia

Internet Explorer 9  - Ustawienia

Internet Explorer 10 - Ustawienia

 

Wejść na stronę
odwiedzających: 3766256

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team